بارگیری...

بالش الاله

بازدید : 6888

دسته بندی : بالش


. ۱۲۵۰ گرمی
. سایز ۵۰ . ۷۰
. میکرو فایبر
. شبه پردرصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن تماس بگیرید

۱- پارچه ضد حساسیت

۲- ۱۲۵۰ گرمی

۳- میکروفایبر

۴-شبه پر

۵-سایز ۷۰ . ۵۰